کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

19,000تومان

پایه

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات پایه


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


29,000تومان

اقتصادی

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات اصلی


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


59,000تومان

شرکتی

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


149,000تومان

پنل نمایندگی سطح 1

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


249,000تومان

پنل نمایندگی سطح 2

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی و پنل نمایندگی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


349,000تومان

پنل نمایندگی سطح 3

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی و پنل نمایندگی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس

بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.